ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้


ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ประกอบด้วย 5ฝ่ําย ดังนี้
1) ฝ่ํายบริหํารทั่วไป มีหน้ําที่รับผิดชอบ
1.1) ปฏิบัติงํานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน
1.2) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนส่งสำนัก
1.3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2) ฝ่ํายกำหนดเขตที่ดินป่ําไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
2.1) สำรวจพื้นที่ป่าไม้ เพื่อกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
2.2) รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้และจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้
2.3) สอบสวนและวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทำประโยชน์พื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
2.4) ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรังวัด ยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้
2.5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3) ฝ่ํายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
3.1) ดำเนินการจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเรื่อง “สิทธิ์ทำกิน” (สทก.) ในพื้นที่ป่าไม้
3.2) ดำเนินกํารจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
3.3) ศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ที่ดินของราษฎรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนดำเนินการลดผลกระทบในการอาศัยที่ทำกินในพื้นที่ป่าไม้ และกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
3.4) ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของราษฎร และองค์กรเอกชนในเรื่องที่ดินเพื่อการอยู่อําศัยที่ทำกิน หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ข้อขัดแย้งต่ํางๆ ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่
3.5) ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4) ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้มีหน้าที่รับผิดชอบ
4.1) จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน และป่าไม้ในพื้นที่ เพื่อการวางแผนจัดการ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
4.2) สำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
4.3) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4.4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

5) ฝ่ํายจัดกํารป่ําสงวนแห่งชําติมีหน้ําที่รับผิดชอบ
5.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมป่าไม้ในการดำเนินการในพื้นที่ป่ําสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม
5.2) ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบบูรณาการ
5.3) จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ป่ําสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นข้อมูลในกํารบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชําติ
5.4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


5.3) จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ป่ําสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นข้อมูลในกํารบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชําติ
5.4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมําณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการที่ดินป่าไม้
2) ปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ จัดทำและควบคุมระบบข้อมูลทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้
3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

Wed Site: สำนักการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้