ประชุมหารือแนวทางการพัฒนากระบวนการขอต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563