กรมป่าไม้ ประกาศให้ใช้ นโยบายป่าไม้ เรื่อง การควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2562 แทนฉบับเดิม