ประชุมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน (กลุ่มผู้ใช้) รอบที่ 2


 

 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้)  ในฐานะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน (กลุ่มผู้ใช้) รอบที่ 2 ณ ห้องประชุม 604 อาคาร 7 ชั้น 6 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน