ประชุมเรื่อง การจัดทำตารางข้อสงวนภายใต้ความตกลงการค้าบริการอาเซียน


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) เข้าร่วมประชุมในหัวข้อการจัดทำตารางข้อสงวนภายใต้ความตกลงการค้าบริการอาเซียน  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ