ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน


 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้เชื้อพลิงพลังงานทดแทนเพื่อเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมอาคาร 8 ชั้น 4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน