ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลืกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายมนตรี นุชอนงค์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เพื่อเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรองอธิบดีกรมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธาน