ภารกิจหน้าที่


ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่า เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้พื้นที่

และประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยการมีส่วนร่วม

ส่วนปลูกป่าภาครัฐ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. เสนอนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ ในความรับผิดชอบของกรม ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และความต้องการของท้องถิ่น
  2. สนับสนุน วางแผนประสานการจัดทำโครงการและแผนการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พื้นที่ป่าของรัฐ พื้นที่อื่นๆ
  3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่า บำรุงป่า และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
  4. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนารูปแบบการจัดสวนป่าให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้และนันทนาการ รวมทั้งการจัดระบบสื่อความหมายเพื่อการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการป่าไม้