"กรมป่าไม้ได้กำหนดให้เป็นส่วนภาคีเครือข่ายป้องกันรักษาป่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้"

1. พัฒนากลยุทธ์มาตรการ ด้านการจัดการและด้านสังคม เพื่อดำเนินการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าควบคู่กับมาตรการด้านกฎหมาย โดยส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนและชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม ในการป้องกันรักษาป่า เช่น โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) โครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ยชป.) และกิจกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2. พัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าในสังกัดกรมป่าไม้และหน่วยงานอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด

3. ฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

4. ส่งเสริมและประสานการจัดตั้งเครือข่าย ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ตลอดจนบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

5. ประสานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (MOU)

6. ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

7. จัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร บทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านสื่อต่าง ๆ ทุกรูปแบบ

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย