ส่วนภาคเครือข่ายป้องกันรักษาป่า

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ข่าวล่าสุด

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

กิจกรรม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Toggle Content
Toggle Content
Toggle Content
Toggle Content
Toggle Content
Toggle Content
Toggle Content
โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า

รสทป.

” เพื่อให้ คน กับ ป่า อยู่ร่วมกันได้อย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเปลี่ยนแปลงทัศนคติพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้รักษา ” 

            โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เป็นโครงการหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง มีพระราชปณิธาน และพระราชประสงค์ให้ “คน” กับ “ป่า” อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกัน และทรงต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติพฤติกรรมราษฎร จากผู้บุกรุกทำลายป่า ให้เป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งทำลายป่า ด้วยการสร้างจิตสำนึกร่วมกันของราษฎรในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับชุมชนใหญ่ให้มีอุดมการณ์ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกิดความรักหวงแหน และความเป็นเจ้าของป่าร่วมกัน จนจัดตั้งเป็นองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)    ในชุมชน  กรมป่าไม้ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการทรัพยากรป่าไม้จึงได้น้อมนำพระราชดำริพระองค์ท่านมาขยายผลโดยร่วมกับกองทัพภาคที่ ๑ – ๔ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ให้กับราษฎรเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้แก่ราษฎรในพื้นที่เกิดความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และพร้อมที่จะพิทักษ์รักษา และฟื้นฟูป่าไม้ให้เป็นสมบัติของชาติตลอดไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๒ กรมป่าไม้ได้จัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าวมาแล้ว ๑๘๑ รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น ๑๗,๗๗๑ คน

เครือข่ายองค์กร รสทป. กรมป่าไม้
(พ.ศ. 2551-2563)
1

ภาคเหนือ

1
เครือข่าย
คน
1

ภาคอีสาน

1
เครือข่าย
คน
1

ภาคกลาง

1
เครือข่าย
คน
1

ภาคใต้

1
เครือข่าย
คน
1

ทั้งประเทศ

1
เครือข่าย
คน
Some of Our

สื่อ-ประชาสัมพันธ์

"...เทคนิคการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน และกิจกรรมต่างๆ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่รอบป่าจากผู้บุกรุกทำลาย
ป่ามาเป็นผู้ดูแลรักษาให้ "คน" กับ "ป่า"
อยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล และสามารถลดความขัดแย้งของเจ้าหน้าที่ และประชาชน
ในชุมชนได้..."
นายวิโรจน์ ชาญเชิงพานิช
ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายป้องกันรักษาป่า