คณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้กัมพูชา เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน​ อ.แจ้ห่ม​ จ.​ลำปาง​

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ฝ่ายกิจการและโครงการพิเศษระหว่างประเทศ (นายปรีชา  องค์ประเสริฐ และนางสาวศศิมา  อารี) ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้กัมพูชาเดินทางไปเยี่ยมคำนับท่านประพัฒน์​ ปัญญาชาติรักษ์​ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ณ​ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน​ อ.แจ้ห่ม​ จ.​ลำปาง​ ซึ่งท่านได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวนเกษตร​ โดยเฉพาะการปลูกและการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่อย่างครบวงจร​ จึงขอกราบขอบพระคุณท่านมา​ ณ​ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง​ สำหรับคณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้กัมพูชาชุดนี้​ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการเดินทางจาก​ Mekong-Langcan Special​ Fund


การประชุมหารือภาพรวมการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญา/พิธีสาร/ข้อตกลงต่างๆ

นายสภทล์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือภาพรวมการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญา/พิธีสาร/ข้อตกลงต่างๆ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาเป้าหมายการดำเนินการด้านการต่างประเทศของกระทรวงทรรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2562-2564 และอนุสัญญา/พิธีสาร/ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ที่ได้มอบนโยบายเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามการดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรความร่วมมือด้านการป่าไม้แห่งเอเชีย

ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไมีระหว่างประเทศ (นายมนตรี อินต๊ะเสน)ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรความร่วมมือด้านการป่าไม้แห่งเอเชีย ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน ภายใต้โครงการสนับสนุนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการป่าชุมชน ด้วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และภาพถ่ายระยะไกล ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศไทย (Facilitating the Participatory Planning of Community-based Forest Management Using Geographic Information System and Remote Sensing Technologies in Forest Resources Management in the Philippines, Indonesia and Thailand) และโครงการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคามในระบบนิเวศพื้นดินที่ถูกรบกวน ในมาเลเชียและไทย (Domestication of Endangered, Endemic and Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia and Thailand)

 

1 2 3 4 5 20