การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization : AFoCO)

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization : AFoCO) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่แสดงความสนใจที่จะพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านการป่าไม้ เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก AFoCO สำหรับท่านที่สนใจสามารถ Download เอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ AFoCO Strategic Plan และ AFoCO Project Manual ได้ทางเอกสารดาวน์โหลด ในเว็บไซด์ของส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ภายในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ (Workshop on Knowledge Management and Development on International Forestry Cooperation within ASEAN Region and Beyond) โดยมีนายสภทล์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ กล่าวรายงาน นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ จำนวน 50 ราย เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการป่าไม้ อาคารกริต สามะพุทธิ ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ การบริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต รวมถึงการพัฒนาทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อรับมือกับความท้าทายระดับภูมิภาคและโลก และยังเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรของกรมป่าไม้ จะได้รับข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพและข่าวจากกรมป่าไม้

การประชุมเพื่อจัดทำรายงานภาคสมัครใจ (Voluntary National Report)

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำรายงานภาคสมัครใจ (Voluntary National Report) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ โดยมีผู้แทนจากสำนักในส่วนกลางของกรมป่าไม้ ผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุม

เอกสารแนบ

  1. เอกสารแนบ 1 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
  2. เอกสารแนบ 2 สรุปการประชุม UNFF14
  3. เอกสารแนบ 3 แผนยุทธศาสตร์ด้านป่าไม้ขององค์การสหประชาชาติ
  4. เอกสารแนบ 4 ตารางรายงานข้อมูลสำหรับ VNR

1 2 3 4 20