เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  
กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2011 เวลา 07:%M


พันธสัญญาข้อตกลงพหุพาคีด้านสิ่งแวดล้อม
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CBD)
สถานภาพและผลการดำเนินการภายใต้กรมป่าไม้
1. จัดตั้งสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและศึกษาวิจัยในด้านที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญา CBD
3.  จัดฝึกอบรมการเก็บข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
4.จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
5.จัดตั้งเครือข่ายชุมชน (Networking) ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
6. จัดฝึกอบรมด้านการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ (Benefit sharing) ให้แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้และชุมชนท้องถิ่นเป้าหมาย
 7.ดำเนินการศึกษาวิจัยในด้านที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
8. จัดทำฐานข้อมูล (Database) เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพด้านการป่าไม้
http://www.cbd.int/

             

อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
(Convention on Wetlands of International Importance as Waterfowl Habitat : RAMSAR)
 
1. จัดตั้งส่วนอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ สังกัดสำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ เพื่อรับผิดชอบงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
2. จัดทำข้อเสนอโครงการ (Project proposal) เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก Asia-Pacific Forestry Network for Sustainable Management : APFNet) สำหรับดำเนินการสำรวจพื้นที่และศักยภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
3. เตรียมการจัดตั้งคณะทำงาน (Task force) เพื่อดำเนินการศึกษาและกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำภายใต้การดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม้
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-home/main/ramsar/1_4000_0
__