ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


นายกำพล  สุวรรณกุล

ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริฯ

ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่

     ๑) ประสานบูรณาการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อดำเนินการโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษอื่นๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของโครงการฯ

     ๒) ประสานงานกับโครงการพระราชดำริของกรมป่าไม้ ในพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ จัดทำข้อมูลให้กับผู้บริหารที่มาร่วมรับเสด็จฯ

     ๓) ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลในการตรวจติดตามงานขององคมนตรี กรมวังผู้ใหญ่ สำนักงาน กปร. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วยงานอื่นๆ ที่มาตรวจติดตามงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในพื้นที่

     ๔) ตรวจติดตามงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี

     ๕) ประสานงานและการอนุรักษ์และฟื้นฟูไม้ในพื้นที่เขตพระราชฐานและพื้นที่พิเศษ รวมทั้งดูแลต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

     ๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ประกอบด้วย ๓ ฝ่าย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป

     (๑) งานด้านสารบรรณ

     (๒) งานด้านการเงิน

     (๓) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน ส่งสำนัก

     (๔) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ ฝ่ายประสานงานโครงการ

     (๑) การเตรียมการรับเสด็จ และการดำเนินการในพิธีการต่างๆ

     (๒) ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงาน โครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

     (๓) ติดตามงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ ในพื้นที่

     (๔) ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน กรณี ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาในพื้นที่รับผิดชอบ

     (๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

     (๑) ศึกษาและขยายผลการพัฒนางานตามแนวพระราชดำริ

     (๒) ให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งงานด้านครูป่าไม้และหมอต้นไม้

     (๓) รวบรวมข้อมูล ดูแลรักษาต้นไม้ทรงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

     (๔) ประสานงานอนุรักษ์ดูแลรักษาและฟื้นฟูต้นไม้ ในเขตพื้นที่พิเศษ

     (๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย