ข่าวประชาสัมพันธ์


12/07/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 117 โครงการ

02/07/2019

เรื่อง การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

24/06/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ

17/06/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 17 โครงการ

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07/06/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 55 โครงการ

06/06/2019

เรื่อง  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

28/05/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24/05/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 16 โครงการ

17/05/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 23 โครงการ

16/05/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08/05/2019

เรื่อง  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน เมษายน 2562

07/05/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 โครงการ

1.จ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า

2.จ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน ๒๓๐,๐๐๐ กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย

3.จ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน ๒๓๐,๐๐๐ กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา

4.จ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ กล้า

03/05/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง  ประกวดราคาซื้อค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01/05/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาการปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 230,000 กล้า เรือนเพาะชำชุมชน จำนวน 10 ชุมชน กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าครุวัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (b-bidding)

29/04/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ

1.จ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป  สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย

2. จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป  สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 โครงการ

1. จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

2. จ้างเพาะชำกล้าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย 

22/04/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ

– จ้างเหมาการปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 230,000 กล้า กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา

05/04/2019

เรื่อง  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2562

26/03/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่าปีที่ 5 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวาที่ 3 จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25/03/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

– จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 5 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวาที่ 3 จังหวัดเชียงราย

22/03/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าพื้นที่เสี่ยงในป่าสงวนแห่งชาติ โครงการเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในพื้นที่ปาสงวนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา กลุ่มจังหวัดพะเยา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเชียงม่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอจุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาการปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าพื้นที่เสี่ยงในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าใรพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอดอกคำใต้และอำเภอภูกามยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเมืองพะเยาและอำเภอแม่ใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15/03/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ

– จ้างเหมาราษฎรทำแนวกันไฟพื้นที่เสี่ยงในป่าสงวนแห่งชาติ โครงการเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา

– จ้างเหมาการปฏฺบัติงาน กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ

14/03/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอแม่จัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเวียงป่าเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอขุนตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอพญาเม็งราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเวียงแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเทิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอแม่ฟ้าหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเมืองเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอแม่สรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

12/03/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาราษฎรทำแนวกันไฟพื้นที่เสี่ยงในป่าสงวนแห่งชาติ โครงการเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08/03/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ประกาศราคาจ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา  โครงการเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดพะเยา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกวดราคาจ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  

– ประกวดราคาจ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  

– ประกวดราคาจ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  

– ประกวดราคาจ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  

– ประกวดราคาจ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอปง จังหวัดพะเยา  

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาการปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07/03/2019

เรื่อง  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

28/02/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอแม่จัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเวียงป่าเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอขุนตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอพญาเม็งราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเวียงแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเทิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอแม่ฟ้าหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเมืองเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอแม่สรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– จ้างเหมาชุดเฝ้าราษฎรทำแนวกันไฟในป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– จ้างเหมาชุดเฝ้าราษฎรทำแนวกันไฟในพื้นที่เสียงในป่าสงวนแห่งชาติ โครงการเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาต้างก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา  กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/02/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 โครงการ

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าพื้นที่เสี่ยงในป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเมืองพะเยาและอำเภอแม่ใจ โครงการเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

– จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าพื้นที่เสี่ยงในป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอดอกคำใต้และอำเภอภูกามยาว โครงการเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าพื้นที่เสี่ยงในป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอปง โครงการเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าพื้นที่เสี่ยงในป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอจุน โครงการเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

จ้างเหมาชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าพื้นที่เสี่ยงในป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง โครงการเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

25/02/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

– จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย

14/02/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

– จ้างชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอพญาเม็งราย 270,000 บาท

– จ้างชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเวียงแก่น 270,000 บาท

– จ้างชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอแม่ฟ้าหลวง 360,000 บาท

– จ้างชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอขุนตาล 270,000 บาท

– จ้างชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเมืองเชียงราย 270,000 บาท

– จ้างชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเวียงป่าเป้า 270,000 บาท

– จ้างชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอแม่จัน 270,000 บาท

– จ้างชุดเฝ้าระวังและปฏิบัติการไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเทิง 360,000 บาท

06/02/2019

ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า หน่วนป้องกันรักษาป่าที่ ชร 4 (หาดไคร้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05/02/2019

เรื่อง  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคม 2562

01/02/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

25/01/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

16/01/2019

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)  เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชร 4 (หาดไคร้) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07/01/2019

เรื่อง  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2561

27/12/2018

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

12/12/2018

เรื่อง  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

09/11/2018

เรื่อง  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

18/10/2018

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

05/10/2018

เรื่อง  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กันยายน 2561

เรื่อง  รายละเอียดงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561

เรื่อง การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561

28/09/2018

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/09/2018

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

07/09/2018

เรื่อง  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม2561

28/08/2018

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเคลื่อนย้ายไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

17/08/2018

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเคลื่อนย้ายไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14/08/2018

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำข้อมูลและรวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ สวนป่ากิ่วทัพยั้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าปีที่ 4 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวาที่ 3  จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07/08/2018

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏฺบัติงานรังวัด และจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อข่วยปฏิบัติงานตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

01/08/2018

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

23/07/2018

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

10/07/2018

เรื่อง  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

06/07/2018

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

08/06/2018

เรื่อง  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

07/05/2018

เรื่อง  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนเมษายน 2561

03/05/2018

เรื่อง ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/04/2018

เรื่อง  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนมีนาคม 2561

04/04/2018

ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อสร้างฝายแบบกึ่งถาวร ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จังหวัดพะเยา ที่ 1 จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดเชียงรายที่ 1 จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อสร้างฝายแบบกึ่งถาวร ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จังหวัดเชียงราย ที่ 1 จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/03/2018

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/03/2018

ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพาะชำกล้าไม้แฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/03/2018

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพันธุ์ไม้และวัสดุการปลูกในการจัดทำโครงการธนาคารอาหารชุมชน จำนวน 500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/03/2018

ประกาศ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาวที่ 9 จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาวที่ 8 จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวาที่ 10 จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/2018

ประกาศ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวาที่ 10 จังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาวที่ 8 จังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/03/2018

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงาน ส่วนจัดการป่าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/03/2018

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้มีค่า โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำบ้านห้วยกุ๊กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเพาะชำหญ้าแฝก โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำบ้านห้วยกุ๊กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอย โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำบ้านห้วยกุ๊กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/03/2018

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคียน และป่าชุนห้วยโป่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/03/2018

เรื่อง  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง  สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการขนาดเล็กสวนป่ากิ่วทัพยั้ง  อ.แม่จัน   จ.เชียงราย

07/03/2018

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานรังวัด โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อใช้ปฏิบัติงานโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานรังวัด โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานรังวัด โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานรังวัด โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/03/2018

ประกาศ ประกวดราคาซื้อพันธุ์ไม้และวัสดุการปลูกในการจัดทำโครงการธนาคารอาหารชุมชน จำนวน 500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนกระจกรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร 750 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการชั่วคราวและสอ่งประกอบ ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดพะเยาที่ 1

ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการชั่วคราวและสอ่งประกอบ ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดเชียงรายที่ 1

28/02/2018

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ ของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิ์ภาพการป้องกันไฟป่า จำนวน 100 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ ของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน จำนวน 100 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ ของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปง กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน จำนวน 100 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ ของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิ์ภาพการป้องกันไฟป่า จำนวน 100 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ ของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา กิจกรรมเพิ่มประสิทธิ์ภาพการป้องกันไฟป่า จำนวน 100 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ ของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน จำนวน 100 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ ของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิ์ภาพการป้องกันไฟป่า จำนวน 100 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ ของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน จำนวน 100 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23/02/2018

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสนามในการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสนามในการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสนามในการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สรวย กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสนามในการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สรวย กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสัก และป่าแม่กกฝั่งขวาที่ 1 จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้ายที่ 1 จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวาที่ 7 จังหวัดเชียงราย (โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสบกกฝั่งขวาที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/02/2018

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำเสาปูนหลักเขตพร้อมขุดฝัง โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/02/2018

ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาวที่ 8 จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาวที่ 9 จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวาที่ 10 จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มสื่อความหมาย ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มสื่อความหมาย ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/02/2018

ประกาศ เรื่องราคาซื้อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องราคาซื้อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องราคาซื้อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องราคาซื้อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอปง จังหวัดพะเยา พื้นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องราคาซื้อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอปง จังหวัดพะเยา พื้นที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องราคาซื้อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอปง จังหวัดพะเยา พื้นที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องราคาซื้อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอปง จังหวัดพะเยา พื้นที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องราคาซื้อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พื้นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องราคาซื้อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พื้นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13/02/2018

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้ายที่ 1 จังหวัดเชียงราย กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 และกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 และกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อที่ 1 จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการป่าต้นน้ำห้วยเอื้องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏฺบัติงาน หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวาที่ 1 จังหวัดเชียงราย กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 และจัดทำแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏฺบัติงาน หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าสบกกฝั่งขวาที่ 7 จังหวัดเชียงราย (โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสบกกฝั่งขวาที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/02/2018

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พื้นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พื้นที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พื้นที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พื้นที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พื้นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้ายที่ 1จังหวัดเชียงราย กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 และกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/02/2018

ประกาศ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะประจำเดือนมกราคม 2561

08/02/2018

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพะเยา (นายภิญโญ  สุนทโรทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพะเยา (นายนิธิต  สักออน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพะเยา (นางสาวนงคราญ  แสงหล้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพะเยา (นายณัฐวุฒิ  แปงคำเรือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/02/2018

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ โครงการป่าต้นน้ำห้วยเอื้องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้มีค่าและกิจกรรมเพาะชำหญ้าแฝก โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำบ้านห้วยกุ๊กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมแนวกันไฟ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำบ้านห้วยกุ๊กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่าไม้ใช้สอย โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำบ้านห้วยกุ๊กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกไม้ใช้สอย โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำบ้านห้วยกุ๊กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2554 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวนเงิน 16,550 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ สวนป่ากิ่วทัพยั้ง จังหวัดเชียงราย จำนวน 100 กิโลเมตร จำนวนเงิน 498,580 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 และกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมที่ 1 จังหวัดพะเยา จำนวนเงิน 236,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 และกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาวที่ 1 จังหวัดเชียงราย จำนวนเงิน 300,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 และกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ถูกบุกรุก) ที่ 2 จังหวัดพะเยาจำนวนเงิน 285,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 และกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมที่ 2จังหวัดพะเยา จำนวนเงิน 196,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10  โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 1 จังหวัดเชียงราย จำนวนเงิน 980 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/02/2018

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน (คนงาน) ศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคเหนือ จังหวัดพะเยา (นายต้อย  แก้วคำแก้ว จำนวน 60,000 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน (คนงาน) ศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคเหนือ จังหวัดพะเยา (นายกิตติพันธ์  ปัญญการ จำนวน 60,000 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานระดับปริญญาตรี ศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย (นางสาวณิชณัญ  กันธะวงค์ จำนวน 120,000 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานระดับปริญญาตรี ศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย (นางสาวนรินทร์ธัช  ใจแดง จำนวน 120,000 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานระดับปริญญาตรี ศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย (นางสาวพิชชาภา  โพธ์แก้ว จำนวน 120,000 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานระดับปริญญาตรี ศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย (นางสาวจุฑามาศ  ขนุนปั๋น จำนวน 120,000 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 และจัดทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวาที่ 10 จังหวัดเชียงราย 285,280 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยถ้ำผาตอง ป่าดอยสันป่าก๋อย และป่าน้ำแม่งามที่ 1 จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 และกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาวที่ 9 จังหวัดเชียงราย (โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาวที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 แ ละกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาวที่ 8 จังหวัดเชียงราย  (โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาวที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 แ ละจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาวที่ 5 จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 แ ละจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โขงฝั่งขวาที่ 1 จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 แ ละจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาวที่ 1 จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 แ ละจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาที่ 3 จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 แ ละจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โขงฝั่งขวาที่ 2 จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 เนื้อที่ 80 ไร่ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 และจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถฯ  12 สิงหาคม 2555 จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10  หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึกที่ 1 จังหวัดเชียงราย จำนวนเงิน 380,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 และกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ  หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึกที่ 1 จังหวัดเชียงราย จำนวนเงิน 223,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10  และกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ   หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึกที่ 2 จังหวัดเชียงราย จำนวนเงิน 209,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10  และกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ   หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึกที่ 3 จังหวัดเชียงราย จำนวนเงิน 209,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10  และกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ   หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยนางนอนที่ 1 จังหวัดเชียงราย จำนวนเงิน 285,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6  และกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ   หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยนางนอนที่  2 จังหวัดเชียงราย จำนวนเงิน 285,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/01/2018

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน บว 5223 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ผค 1330 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน บธ 6797 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/01/2018

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ขนาด 120 x 240 ซม.พร้อมติดตั้ง โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาปลูกไผ่รวกในพื้นที่ป่าชุมชน โครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ป่าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/01/2018

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏฺบัติงานรังวัดและจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อปฏฺบัติงานโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการชั่วคราวและสิ่งประกอบ ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดเชียงรายที่ 1 งบประมาณ 256,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการชั่วคราวและสิ่งประกอบ ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดพะเยาที่ 1 งบประมาณ 256,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/01/2018

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏฺบัติงานตรวจสอบพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศร 6136 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/01/2018

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดเชียงรายที่ 1 จำนวน 9,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดพะเยาที่ 1 จำนวน 9,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องกำหนดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดเชียงรายที่ 1 จำนวน 57,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องกำหนดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดพะเยาที่ 1 จำนวน 57,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/01/2018

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศร 6136 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส่วนจัดการป่าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ส่วนจัดการป่าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/01/2018

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานรังวัดและจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อปฏิบัติงานตาม โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05/01/2018

ประกาศ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะประจำเดือนธันวาคม 2560

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมุดหลักฐาน GPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/12/2017

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจักรยานยนต์ 150 ซีซี จำนวน 1 คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/12/2017

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน เป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก จำนวน 2 หลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานรังวัดและจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อปฏิบัติงานตาม โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/12/2017

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/12/2017

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/12/2017

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน บร 7275 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน บท 820 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน บพ 7242 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน บบ 8382 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กบ 3684 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/12/2017

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานสำรวจและรังวัดแปลงที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานสำรวจและรังวัดแปลงที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/12/2017

ประกาศ รายละเอียดงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

14/11/2017

ประกาศ รายละเอียดงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560

17/10/2017

ประกาศ รายละเอียดงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560

12/10/2017

ประกาศ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะประจำเดือนกันยายน 2560

12/09/2017

ประกาศ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะประจำเดือนสิงหาคม 2560

06/09/2017

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่ ของหน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่ พย.9 (เชียงคำ)

24/08/2017

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ประกาศ สอบราคามรการจัดสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

23/08/2017

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยนต์ขนาด 150cc แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน

ประกาศ สอบราคาซื้อหลังคารถบรรทักขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ CAB หลังคาไฟเบอร์กลาสเสริทเหล็ก (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2หลัง

08/08/2017

ประกาศ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะประจำเดือนกรกฎาคม 2560

10/07/2017

ประกาศ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะประจำเดือนมิถุนายน 2560

06/07/2017

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 3 จังหวัดพะเยา

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 4 จังหวัดพะเยา

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 6 จังหวัดพะเยา

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 11 จังหวัดพะเยา

03/07/2017

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 5 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 7 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 8 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 9 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ที่ 10 จังหวัดเชียงราย

30/06/2017

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ที่ 2 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ที่ 2 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ที่ 5 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ที่ 4 จังหวัดเชียงราย

12/06/2017

ประกาศ งบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

25/มกราคม/2560

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า  หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า  หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า  หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สรวย

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปง

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า  หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า  หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฟ้าหลวง

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะสอบราคาทำแนวกันไฟ หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฟ้าหลวง

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะสอบราคาทำแนวกันไฟ หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะสอบราคาทำแนวกันไฟ หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะสอบราคาทำแนวกันไฟ หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปง

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะสอบราคาทำแนวกันไฟ หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะสอบราคาทำแนวกันไฟ หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สรวย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร และตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร และตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

ประกาศ  สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลแงและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย 1 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ  สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลแงและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย 5 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะประจำเดือนมีนาคม 2560

ประกาศ ราคากลาง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(สร้างถนนสำหรับปั่นจักรยานบ่อสิบสอง จังหวัดพะเยา)

ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (บำรุงป่าปีที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างงานก่อสร้างฝายแบบกึ่งถาวร โครงการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาหมอกควันแบบบูรณาการ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยมีส่วนร่วมของชุมชนของการเป็นจังหวัดสีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติห้องเรียนธรรมชาติบ่อสิงสอง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัมนาคุณภาพชีวิต

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประกาศ งบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนเมษายน 2560

ประกาศ จ้างเหมาปฏฺิบัติงานโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา

ประกาศ จ้างเหมาปฏฺิบัติงานโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ฝ่ายปลูกป่า ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ประกาศ จ้างเหมาปฏฺิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ ฝ่ายปลูกป่า ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ประกาศ จ้างเหมาปฏฺิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ ฝ่ายปลูกป่า ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ประกาศ จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 และกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวาที่ 7 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 และกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสัก และป่าแม่กกฝั่งขวาที่ 1 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาสร้างฝายกึ่งถาวรและสร้างฝายแบบถาวร โครงการป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพะเยา

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา

ประกาศ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซ่อมแซมอาคารบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.18 (แม่ร่องขุย)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซ่อมแซมอาคารบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.24 (ป่าซาง)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซ่อมแซมอาคารบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.26 (น้ำปี้)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาสร้างโรงเก็บไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ จำนวน 6 หน่วย

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารและบ้านพัก ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพะเยา

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาสร้างโรงเก็บไม้ของกลาง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซ่อมแซมอาคารของหน่วยฯ พย18

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซ่อมแซมอาคารของหน่วยฯ ชร24

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซ่อมแซมบ้านพักของหน่วยฯ พย26

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าดอยนางนอนที่1

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูฯ ป่าแม่ยมที่2

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟู ป่าดอยนางนอนที่2

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟู ป่าแม่ยมที่1

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟู ป่าแม่ข้าวต้มห้วยลึกที่ 1 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟู ป่าแม่ฮ่องป๋อ และป่าแม่อิงฝั่งซ้ายที่ 1 จังหวัดพะเยา

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฯ ป่าแม่โขงฝั่งขวาที่ 5 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง การกำหนด เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูตามมาตรา25

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูป่าดอยนางนอนที่ 1 จ.ชร

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูป่าดอยนางนอนที่ 2 จ.ชร

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูป่าแม่ข้าวต้มห้วยลึกที่ 1 จ.ชร

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูป่าแม่โขงฝั่งขวาที่5 จ.ชร

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูป่าแม่ยมที่ 1 จ.พย

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูป่าแม่ยมที่ 2 จ.พย

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป หน่วยฟื้นฟูป่าแม่ฮ่องป๋อ ฯลฯ จ.พย