คำรับรองปฏิบัติราชการ


คำรับรองปฏิบัติราชการปี 2563

เอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรัปปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รูปเล่มการประเมินส่วนราชการ ปี 2563

– รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ปี 2563 รอบ 9 เดือน

– รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ปี 2563 รอบ 12 เดือน

คำรับรองปฏิบัติราชการปี 2562

เอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรัปปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รูปเล่มการประเมินส่วนราชการ ปี 2562

รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ปี 2562 รอบ 6 เดือน

– รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ปี 2562 รอบ 12 เดือน

คำรับรองปฏิบัติราชการปี 2561

เอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรัปปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 – รูปเล่มการประเมินส่วนราชการ ปี 2561

 – รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ปี 2561 รอบ 6 เดือน

 – รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ปี 2561 รอบ 12 เดือน


 

คำรับรองปฏิบัติราชการปี 2560

– คำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
– สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 5 เดือน)
– สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 10 เดือน) 
– สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 12 เดือน)

 

คำรับรองปฏิบัติราชการปี 2559

– คำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
– สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบ 9 เดือน)
– สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบ 12 เดือน)

 

คำรับรองปฏิบัติราชการปี 2558

– คำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558