รายละเอียดข้อมูลราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาในโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว แบบประชารัฐ

ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (บำรุงป่าปีที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปฏฺิบัติงานโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปฏฺิบัติงานโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ฝ่ายปลูกป่า ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปฏฺิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ ฝ่ายปลูกป่า ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปฏฺิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ ฝ่ายปลูกป่า ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 และกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวาที่ 7 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 และกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสัก และป่าแม่กกฝั่งขวาที่ 1 จังหวัดเชียงราย

5/5/2560

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โขงฝั่งขวาที่ 1 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ คารากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โขงฝั่งขวาที่ 1 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวาที่ 10 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยนและป่าขุนห้วยโป่ง ที่ 2 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาวที่ 9 จังหวัดเชียงราย (โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาวที่ 1)

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาวที่ 8 จังหวัดเชียงราย (โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาวที่ 1)

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาวที่ 5 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาวที่ 3 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหยวน และป่าน้ำลาวที่ 1 จังหวัดพะเยา

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยนและป่าขุนห้วยโป่ง ที่ 1 จังหวัดเชียงราย

8/5/2560

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 และกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยสักลึก ที่ 1 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 และกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่ากกฝั่งขวา ที่ 3 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 และกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่ากกฝั่งขวา ที่ 4 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่ากกฝั่งขวา ที่ 4 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10และกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวงและป่าห้วยโป่งเหม็น ที่ 1 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โขงฝั่งขวา ที่ 3 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โขงฝั่งขวา ที่ 4 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โขงฝั่งขวา ที่ 5 จังหวัดเชียงราย

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โขงฝั่งขวา ที่ 6 จังหวัดเชียงราย

01/06/2017

ประกาศ ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่่ 2 (เชียงราย)