ประวัติความเป็นมา


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ ตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4603 / 2551 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เรื่องการจัดโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้(สาขา) สังกัดกรมป่าไม้  ตั้งอยู่เลขที่ 798  ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา