ส่วนจัดการป่าไม้


นายเจษฎา  เงินทอง

ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้ 

ส่วนจัดการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรป่าไม้ด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และการอนุญาตด้านป่าไม้
2. กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ และการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการให้บริหารด้านป่าไม้ การอนุญาตด้านป่าไม้ การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ายไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายใน เป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.1 ปฏิบัติงานราชการ และงานสารบรรณของส่วน
1.2 จัดทำแผนงบประมาณแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
1.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ และจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตที่ดินป่าไม้ ตลอดจนการสอบสวนวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทำประโยชน์พื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนหรือหลังประการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
2.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามกฎหมายและนโยบายด้านการจัดที่ดินป่าไม้ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าของประชาชนในท้องที่รับผิดชอบ
2.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้
2.4 ดำเนินการบริหารจัดการให้บริหารหรือให้ความสะดวกแก่ประชาชน รวมตลอดถึงการกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อนเป็นการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติหรือพื้นที่ป่าอื่นๆในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
2.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
3.1 ปฏิบัติงานคุมครองพื้นที่ป่า ป้องกัน ปราบปรามเพื่อยุติการบุกรุกพื้นที่ป่า และปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า
3.2 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาพื้นที่ป่า และปฏิบัติการข่าวดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจปราบปราม เพื่อยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า และประสานความร่วมมือในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่
3.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ทุกรูปแบบ
3.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายอนุญาตและบริการด้านป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ระเบียบแนวทางในการปฏิบัติด้านการอนุญาต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้
4.2 ควบคุม กำกับ และติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พร้องทั้งแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตด้านป่าไม้
4.3 จัดทำฐานข้อมูลด้านการอนุญาต ติดต่อประสานงาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตทางป่าไม้ บริการประชาชนที่มาติดต่อการขออนุญาตให้ได้รับความสะดวกและรับทราบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง
4.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย