ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้


นายเจษฎา  เงินทอง

ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 

 

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีอำนาจหน้าที่

            ๑) จัดทำแผนและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการที่ดินป่าไม้

            ๒) ปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ จัดทำและควบคุมระบบข้อมูลทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้

            ๓) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

       ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ประกอบด้วย ๕ ฝ่าย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

       ๑.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป

               (๑) ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณของส่วน

               (๒) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนส่งสำนัก

               (๓) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

       ๑.๒ ฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

               (๑) สำรวจพื้นที่ป่าไม้ เพื่อกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ

               (๒) รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้ และจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้

               (๓) สอบสวนและวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทำประโยชน์ในพื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิ์    อยู่ก่อนการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ

               (๔) ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรังวัด ยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้

               (๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

       ๑.๓ ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้

               (๑) ดำเนินการจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเรื่อง “สิทธิ์ทำกิน” (สทก.) ในพื้นที่ป่าไม้

               (๒) ดำเนินการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

               (๓) ศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ที่ดินของราษฎรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนดำเนินการลดผลกระทบในการอาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าไม้ และกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้

               (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของราษฎร และองค์กรเอกชนในเรื่องที่ดินทำกินเพื่อการอยู่อาศัย/ทำกิน หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่

               (๕) ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

               (๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

       ๑.๔ ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้

               (๑) จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน และป่าไม้ในพื้นที่ เพื่อการวางแผนจัดการและ  การฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

               (๒) สำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้

               (๓) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

               (๔) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

      ๑.๕ ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมป่าไม้ในการดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบบูรณาการ

(๓) จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม       ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

(๔) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย