โครงสร้างศูนย์ป่าไม้พะเยา


อำนาจหน้าที่

๑.ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งประสานการดำเนินการเกี่ยวกันการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ในขอบเขตท้องที่อำเภอที่รับผิดชอบ

๒.ดำเนินการและประสานการดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน การจัดการที่ดินป่าไม้ และโครงการอันเนื่องมาจากพระชารดำริด้านป่าไม้ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าของประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ

๓.เป็นหน่วยงานบริการเกี่ยวกันการยื่นคำขอ การแจ้งความประสงค์ การจดทะเบียน และอื่นๆ ในการขอรับอนุญาตด้านป่าไม้ การขอบริการทางวิชาการ รวมทั้ง การประสาน การจัดการเรื่องร้องเรียน

๔.ดำเนินการจัดรายงานแผนและผลการปฎิบัติงานที่รับผิดชอบ

๕.ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ประกอบด้วย ๓ งานดังนี้

๑. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑.๑ ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

              ๑.๒ ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมป่าไม้

๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานป้องกันและจัดการป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 ๒.๑ ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับพื้นที่เพื่อปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้

๒.๒ ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองแนวเขตป่า การระวังชี้แนวเขตป่าตลอดจนร่วมพิจารณา และตรวจสอบเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการของผู้ที่ได้รับอนุญาตด้านป่าไม้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานส่งเสริมและพัฒนาการป้าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

๓.๑ ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน ประชาชน และพื้นที่ของรัฐถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการป่าชุมชน การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมการปลูกป่าทุกรูปแบบ และดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๓.๒ รับคำขอ ร่วมตรวจสอบ การรับรองการป่าไม้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อหน่วยป้องกันและพัฒนาศูนย์ป่าไม้พะเยา

๑. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพะเยา ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.เมืองพะเยา อ.แม่ใจ

หัวหน้าหน่วย นายถวิล  จันธิยศ  เบอร์โทร.0645852530

๒. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปง ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.ปง อ.จุน

หัวหน้าหน่วย  นาย พิพัฒน์  สุดเสน่ห์  เบอร์โทร.0811126985

๓. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงคำ ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.เชียงคำ อ.ภูซาง

หัวหน้าหน่วย นายจตุรภัทร  ศรีอาคะ  เบอร์โทร.0818833369

๔. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดอกคำใต้ ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.ดอกคำใต้ อ.ภูกามยาว

หัวหน้าหน่วย นายทองคำ  ธรรมสละ  เบอร์โทร.0818852682

๕. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงม่วน ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.เชียงม่วน

หัวหน้าหน่วย นาย นิวัตร  มั่งมี