แบบรูปรายละเอียดโครงการแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติห้องเรียนธรรมชาติบ่อสิบสอง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)