หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า


รายชื่อหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามหน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  กรมป่าไม้

ชื่อหน่วยป้องกันรักษาป่า ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
1.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ชร.2 (แม่จัน) นายวรกาญณ์  กึกก้อง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 0812877455
2.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ชร.4 (เชียงเคี่ยน) นายณรงค์  คงมั่น เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0828951257

0819805805

3.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ชร.6 (แม่เจดีย์ใหม่) นายสมเดช  ขวัญอ่อน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0898353470
4.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ชร.8 (หาดไคร้) นายวัชระ  ศักดิ์เจริญ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0894498941
5.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ชร.11 (ดอยช้าง) นายไกรวุฒิ  วรรณคำ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0812895371
6.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ชร.12 (แม่อิงฝั่งขวา) นายณรงค์  คงมั่น เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0828951257

0819805805

7.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชร.13 (ดอยหลวงแปเมือง) นายเสกสรรค์  สุนทรนาค เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0895574397
8.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ชร.14 (แม่คำ-แม่สลอง) นายธนศักดิ์  วิศิษฐ์ผล เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0819506631
9.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ชร.15 (ท้าวแก่นจันทร์) นายมานพ  กันทาเป็ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0813661821
10.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ชร.16 (โป่งปูเฟือง) นายฐานันดร  หอมนาน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0857099975
11.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ชร. 23 (พญาเม็งราย) นายเสือ  ปรุงธัญญพฤกษ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0896338233
12.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ชร.24 (ป่าซาง) นายเสกสรรค์  สุนทรนาค เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0895574397
13.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ชร.25 (โป่งเหนือ) นายสมเดช  ขวัญอ่อน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0898353470
14.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ชร.27 (เวียงแก่น) นายวัชระ  ศักดิ์เจริญ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0894498941
15.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ชร.29 (ป่าตึง) นายชิตพล  ศรีจันทร์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0833191147
16.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ชร.30 (แม่ยางมิ้น) นายมานพ  กันทาเป็ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0813661821
17.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.33 (แม่ยาว) นายสุบิล  ปุกคำ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0954461097
18.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.35 (ป่าแดด) นายทองคำ  ธรรมสละ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0898786482
19.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.1 (แม่นาเรือ) นายวิชาติ  ใจสมิง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0818852543
20.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.3 (แม่กา) นายวิชาติ  ใจสมิง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0818852543
21.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  พย.7 (นาปรัง) นายเสน่ห์  ปัญญาวงศ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0811126985
22.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  พย.9 (เชียงคำ) นายนิวัตร  มั่งมี เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0818833369
23.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  พย.18 (แม่ร่องขุย) นายสุภาพ  วงศ์ดวง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0818852682
24.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.26 (น้ำปี้) นายเสน่ห์  ปัญญาวงศ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0811126985
25.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  พย.31 (ออย) นายนิวัตร  มั่งมี เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 0818833369