สารสนเทศป้องกันรักษาป่า


    ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

     ข้อมูลทั่วไปของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

                  – ข้อมูลหน่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

                  – พื้นที่รับผิดชอบหน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

                  – ที่ตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่า

                  – รายชื่อหัวหน้าหน่วยงานภายสนามของหน่วยป้องกัน

 

     สรุปคดีป่าไม้ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

                  – สรุปคดีป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                  – สรุปคดีป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

                  – สรุปคดีป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

     สรุปคดีป่าไม้จังหวัดเชียงราย

                  – สรุปคดีป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                  – สรุปคดีป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

                  – สรุปคดีป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

     สรุปคดีป่าไม้จังหวัดพะเยา

                  – สรุปคดีป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                  – สรุปคดีป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

                  – สรุปคดีป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558