มาตรา ๙(๖)


มาตรา ๙(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

รหัสเอกสาร

 เรื่อง

1.สัญญาสัมปทาน
 9-61 ข้อมูลประทานบัตร การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้(เฉพาะราย) สามารถขอได้ที่สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้
 9-61-001 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดสงขลา
 9-61-002 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์
 9-61-003 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น
 9-61-004 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ
 9-61-005 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา
 9-61-006 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์
 9-61-007 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดมหาสารคาม
 9-61-008 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร
 9-61-009 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดยโสธร
 9-61-010 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด
 9-61-011 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดเลย
 9-61-012 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ
 9-61-013 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดสกลนคร
 9-61-014 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดสุรินทร์
 9-61-015 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดหนองคาย
 9-61-016 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ
 9-61-017 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู
 9-61-018 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดอุดรธานี
(หน้า 1-10)(หน้า 11-15)(หน้า 16-19)
 9-61-019 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูลจากสำนักการอนุญาต กรมป่าไม้
2.สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน
-ไม่มีข้อมูล-
3.สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
-ไม่มีข้อมูล-
  อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙