มาตรา ๗(๓)


มาตรา ๗(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

รหัสเอกสาร เรื่อง
 7-3-001 สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมป่าไม้
 7-3-002 ช่องทางและขั้นตอนในการขอรับบริการ
 7-3-003 คู่มือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙