ฐานข้อมูลป่าไม้


ข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบ

– บัญชีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติท้องที่ จังหวัดเชียงราย

– บัญชีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติท้องที่ จังหวัดพะเยา

 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

– ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

– ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559

– ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558