การดำเนินงาน


1.กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้

        1.1 ภาพรวมกิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้

        1.2 แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้

        1.3 แนวทางการสำรวจสภาพป่าเสื่อมโทรม

        1.4 แบบหนังสืออนุญาต สทก. ที่ราษฎรจะได้รับ

2. กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

        2.1 จัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

        2.2 การระวังชีแนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน

        2.3 การตรวจพิสูจน์ที่ดินในเขตป่าไม้ที่มีการแจ้งการครอบครองตามหลักฐานต่างๆ

3. กิจกรรมเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

4. โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ