ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๓๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนเมษายน 2563 – เดือนกันยายน 2563)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จัดซื้อพวงมาลา จำนวน 1 พวง 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  : จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  : จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ. 2561 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ราคากลาง : จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 30 รีม

ราคากลาง : จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 30 รีม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จัดซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ราคากลาง : จัดซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :  จ้างซ่อม ทำความสะอาด และเติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จัดซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : จัดซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ