ราคากลางงานก่อสร้าง


หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร_ตุลาคม 2560

แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง _ ตุลาคม 2560

การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง

งานก่อสร้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ