งานวิจัยที่สำคัญ

การสร้างตารางอบไม้
การวิจัยด้านวนวัฒน์และ
การใช้ประโยชน์ไม้ไผ่ที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ
การใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเพื่อชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ท่อนกลม
วัสดุทดแทนไม้