แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 6 มกราคม 2021


-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)