ส่วนอำนวยการ


ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์
2) ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
3) ดำเนินการด้านบุคคล และงาานพัฒนาระบบราชการของสำนัก
4) วิเคราะห์แลพจัดทำแผนงาน งบประมาณ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
5) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนันสนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายใน เป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
1) ฝ่ํายบริหารทั่วไป มีหน้ําที่รับผิดชอบ
1.1) ปฏิบัติงานสารบรรณ การจัดทำ การรับ การส่งการเก็บรักษา การยืม การทำลายเอกสารทางราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2539 ของสำนักและส่วน ตลอดจนร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือ ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา
1.2) ปฏิบัติงานด้านบุคลากรในภาพรวมของสำนักและส่วน
1.3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมายหมาย

2) ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ
2.1) ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีและทะเบียนความคุมรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ
2.2) รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบทางระบบบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายทุกหมวยรายจ่าย
2.3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมายหมาย

3) ฝ่ํายพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ
3.1) ปฏิบัติงานพัสดุ จัดหาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ กำหนดเลขหมายครุภัณฑ์ งานคลังพัสดุ การควบคุม การตรวจสอบ การยืม การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุของสำนัก
3.2) การควบคุมดูแล อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
3.3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมายหมาย

4) ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบ
4.1) วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ และแผนการใช่จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนัก
4.2) ติดตามผลการดำเนิงานให้เป็นไปตามแผนงาน ประเมินผลการปฏิบัติราชการและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักส่งกรมป่าไม้
4.3) ประสานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสำนักและเป็นศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้ ตลอดจนดูแลระบบเครื่อข่าย และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.4) รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วนเหลื่อ การเเจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมป่าไม้ และประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไปดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน
4.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมายหมาย