พื้นที่รับผิดชอบ


พื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นมา