ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ กรมป่าไม้

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ (จังหวัดเลย) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)