ข่าวประชาสัมพันธ์


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)-

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

-ประการศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)- 5/6/2563

เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

6) เอกสารสรุปพระราชกรณียกิจและพระราชดำริ

-ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 16/6/63

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)(ช่างสำรวจ)

7) รายงานประจำปี 2563 สำนักจัดการป่าชุมชน

22) วารสารวิชาการ “สิทธิมนุษยชน” ฉบับพิเศษ https://upload.i4th.in.th/th/download.php?id=637EE66D1