ต้อนรับการตรวจราชการของนายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.ทส.

วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 น. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร และสกก.ในโครงการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการ ในการต้อนรับการตรวจราชการของนายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.ทส. ณ โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แปลงเกษตรแปลงใหญ่บ้านนาเวียง ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร


ต้อนรับท่านอธิบดีกรมป่าไม้

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร ร่วมต้อนรับท่านอธิบดีกรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ นายธรรมนูญ อัครพินท์ ที่ปรึกษากรมป่าไม้ นายมานัส มั่นคง ผอ.สจป. 7 สาขาอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ในการนี้โครงการได้นำเสนอผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ปัญหาและอุปสรรคและ แนวทางการดำเนินงานต่อไป