เอกสารประกอบการฝึกอบรม

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

บทบาทหน้าที่ผู้นำระดับต้นยุคใหม่

งบประมาณและการเขียนโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ

การเป็นโค้ช การเป็นพี่เลี้ยง และการให้คำแนะนำ

สวัสดิการรักษาพยาบาล

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

สวัสดิการค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ..2562

การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน KTB Corporate Online