หนังสือเวียน

 • ที่ ทส 1601.4/ว 17926 ลว. 1 พ.ย. 64 รายงานการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2565- 2569
 • ที่ ทส 1601.4/ว 3084 ลว. 17 มิ.ย. 64 เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง
 • ที่ ทส 1601.4/ว 2445 ลว. 6 พ.ค. 64 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 13 ปี 2564
 • ที่ ทส 1601.4/ว 2444 ลว. 6 พ.ค. 64 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 7179 ลว. 19 เม.ย. 64 เรื่อง ขอเลื่อนการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 และโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ หลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • ทส 1601.4/ว134 ลว. 8 ม.ค. 64 เรื่อง รายงานการจัดประชุม/สัมมนา เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • ทส 1601.4/3360 ลว. 28 พ.ค. 63 เรื่อง รายงานผลติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Basic English Grammar and Communication for Workshop level 1”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 9212 ลว. 13 พ.ค. 63 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะข้าราชการ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ (คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1705/2563 ลว. 13 พ.ค. 63)
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ 2694 ลว. 22 เม.ย. 63 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ หลักสูตร “Digital Transformation”
 • ทส 1601.4/2630 ลว. 17 เม.ย. 63 เรื่อง รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Digital Transformation”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/2592 ลว. 17 เม.ย. 63  เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ หลักสูตร “Basic English Grammar and Communication for Workshop level 1”
 • ด่วนที่สุด ทส 1601.4/ว 6691 ลว. 30 มี.ค. 63 เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (Incident Management Plan : IMP) เตรียมพร้อมรับสถานการณ์โรคติดเชื้ไวรัสโคโรนา2019 ของศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ทส 1601.4/1990 ลว.20 มี.ค. 63 เรื่อง รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Basic English Grammar and Communication for Workshop level 1”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 940 ลว. 13 ก.พ. 63 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร “ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 3112 ลว. 13 ก.พ. 63 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “Digital Transformation”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 504 ลว. 23 ม.ค. 63 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 464 ลว. 22 ม.ค. 63 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร “Digital Transformation”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 465 ลว. 22 ม.ค. 63 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 5
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 1165 ลว. 21 ม.ค. 63 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “Basic English Grammar and Communication for Workshop level 1”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/401 ลว. 20 ม.ค. 63 เรื่อง ขออนุมัติโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Basic English Grammar and Communication for Workshop level 1”
 • ทส 1601.4/91 ลว. 8 ม.ค. 63 เรื่อง รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 5
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 7841 ลว. 12 ธ.ค. 62 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร “Basic English Grammar and Communication for Workshop level 1”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 23283 ลว. 14 พ.ย. 62 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 23186 ลว. 12 พ.ย. 62 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 5
 • ทส 1601.4/ว 6997 ลว. 31 ต.ค. 62 เรื่อง ขอเชิญพิจารณาเสนอชื่อสตรีที่มีบทบาทและผลงานโดดเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 22671 ลว. 31 ต.ค. 62 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 5
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/6826 ลว. 28 ต.ค. 62 เรื่อง ขออนุมัติโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 5
 • ทส 1601.4/ว 6921 ลว. 29 ต.ค. 62 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์” รุ่นที่ 1
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 6922 ลว. 29 ต.ค. 62 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)” รุ่นที่ 3
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 6779 ลว. 22 ต.ค. 62 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 5
 • ทส 1601.4/ว 6763 ลว. 21 ต.ค. 62 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 หลักสูตร
 • ทส 1601.4/ว 21607 ลว. 18 ต.ค. 62 เรื่อง สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของกรมป่าไม้
 • ทส 1601.4/ว 6603 ลว. 11 ต.ค. 62 เรื่อง ขอส่งรายชื่อข้าราชการ และกำหนดการสัมภาษณ์หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62
 • ทส 1601.4/ว 6702 ลว. 18 ต.ค. 62 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR
 • ทส 1601.4/ว 6690 ลว. 18 ต.ค. 62 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11
 • ทส 1601.4/ว6488 ลว. 10 ต.ค. 62 เรื่อง การเพิ่มเติมทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปลับเปลี่ยนเป็นรัฐดิจิทัล
 • ทส 1601.4/ว6641 ลว. 16 ต.ค. 62 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน” รุ่นที่ 9
 • ด่วนที่ ที่ ทส 1601.4/ว 21129 ลว. 10 ต.ค. 62 เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/6489 ลว. 10 ต.ค. 62 เรื่อง ขออนุมัติแผนการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ทส 1601.4/ว 20005 ลว. 26 ก.ย. 62 เรื่อง ขอปรับปรุงแบบติดตามผลภายหลังการฝึกอบรม
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 6323 ลว. 1 ต.ค. 62 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโรงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 6078 ลว. 23 ก.ย. 62 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินการด้านการจัดการความรู้
 • ทส 1601.4/5940 ลว. 16 ก.ย. 62 เรื่อง รายงานผลโครงการ “กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 18901 ลว. 12 ก.ย. 62 เรื่อง การประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 5746 ลว. 9 ก.ย. 62 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้
 • ทส 1601.4/5548 ลว. 3 ก.ย. 62 เรื่อง รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลัง และระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 5547 ลว. 3 ก.ย. 62 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ หลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลัง และระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 5504 ลว. 30 ส.ค. 62 เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมงานโครงการ “กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ภายใต้หัวข้อ “KM Days 2019 รู้รอบด้าน งานป่าไม้”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 5479 ลว. 29 ส.ค. 62 เรื่อง รายงานการประชุมการจัดนิทรรศการแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 5349 ลว. 26 ส.ค. 62 เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมคณะทำงานพิจารณาผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/5164 ลว. 14 ส.ค. 62 เรื่อง การจัดนิทรรศการกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ทส 1601.4/4987 ลว. 8 ส.ค. 62 เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1
 • ทส 1601.4/ว 5059 ลว. 8 ส.ค. 62 เรื่อง การดำเนินการจัดการความรู้กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ทส 1601.4/ว 4947 ลว. 7 ส.ค. 62 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ “ผู้หญิงเก่ง 2563”
 • ทส 1601.4/ว 14734 ลว. 22 ก.ค. 62 เรื่อง ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลัง และระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย”
 • ทส 1601.4/4266 ลว. 4 ก.ค. 62 เรื่อง รายงานผลติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ 3
 • ทส 1601.4/ว 4220 ลว. 2 ก.ค. 62 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ หลักสูตร “การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1
 • ทส 1601.4/4167 ลว. 28 มิ.ย. 62 เรื่อง รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 3194 ลว. 22 พ.ค. 62 เรื่อง การดำเนินการจัดการความรู้กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ทส 1601.4/3062 ลว. 14 พ.ค. 62 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 3977 ลว. 24 มิ.ย. 62 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลัง และระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย”
 • ทส 1601.4/ว 7861 ลว. 11 เม.ย. 62 เรื่อง สรุปผลการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs Survey) ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 6263 ลว. 22 มี.ค. 62 เรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดการความรู้กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ทส 1601.4/1791 ลว. 20 มี.ค. 62 เรื่อง รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ 3
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/1474 ลว. 7 มี.ค. 62 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562
 • ทส 1601.4/969 ลว. 13 ก.พ. 62 เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส  1601.4/ว 5528 ลว. 21 ก.ย. 61 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 4533 ลว. 7 ส.ค. 61 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการชั้นสูง”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/3050 ลว. 24 พ.ค. 61 เรื่อง กาารจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “รุก / รับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐”
 • ด่วนที่สุด ทส 1601.4/ว 2312 ลว. 24 เม.ย. 61 เรื่อง การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 2194 ลว. 18 เม.ย. 61 เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ด่วนที่สุด ทส 1601.4/ว 1785 ลว. 27 มี.ค. 61 เรื่อง การส่งชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22
 • ด่วนที่สุด ทส 1601.4/ว 1325 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 7
 • ทส 1601.4/ว 1051 ลว. 21 ก.พ. 61 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3
 • ทส 1601.4/ว 1039 ลว. 18 ม.ค. 61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้
 • ทส 1601.4/ว 22045 ลว. 20 พ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ 2
 • ทส 1601.4/ 21945 ลว. 17 พ.ย. 60 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ทส 1601.4/ว 21356 ลว 10 พ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 3
 • ทส 1601.4/ 20687 ลว. 2 พ.ย. 60 เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ทส 1601.4/ ว 6244 ลว. 31 ต.ค. 60 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 3 และหลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ 2
 • ทส 1601.4/ว 6180 ลว. 30 ต.ค. 60 เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-Government Procurement : e-GP)”
 • ทส 1601.4/ว 6180 ลว. 30 ต.ค. 60 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม
 • ทส 1601.4/ว 6133 ลว. 30 ต.ค. 60 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ครั้งที่ 2/2560
 • ทส 1601.4/ว 5792 ลว. 6 ต.ค. 60  เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ Coal Mining and Utilization for Sustainable Development-International Conference (CM&USD 2017)
 • ทส 1601.4/18772 ลว. 29 ก.ย. 60 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ครั้งที่ 2/2560
 • ทส 1601.4/14144 ลว. 25 ก.ย. 57 เรื่อง ขอปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาในประเทศ
 • ทส 1601.4/ว 4216 ลว. 27 ก.ค. 60 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงาน”
 • ทส 1601.4/13135 ลว. 19 ก.ค. 60 เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
 • ทส 1601.4/11816 ลว. 30 มิ.ย. 60 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้
 • ทส 1601.4/ว3558 ลว. 26 มิ.ย. 60 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม
 • ทส 1601.4/10469 ลว. 9 มิ.ย. 60 เรื่อง รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ทส 1601.4/ว 3198 ลว. 8 มิ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ
 • ทส 1601.4/9661 ลว. 30 พ.ค. 60  เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
 • ทส 1601.4/ว 3011 ลว.30 พ.ค. 60  เรื่่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” 
 • ทส 1601.4/ว 2599 ลว. 8 พ.ค. 60  เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ทส 1601.4/ว 14315 ลว. 15 ก.ย. 59 เรื่อง ขอส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัคลากรกรมป่าไม้ (พ.ศ. 2559 – 2564)
 • ทส 1601.4/3837 ลว. 18 มิ.ย. 63 เรื่อง รายงานผลติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Digital Transformation”
 • ทส 1601.4/3360 ลว. 28 พ.ค. 63 เรื่อง รายงานผลติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Basic English Grammar and Communication for Workshop level 1”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 9212 ลว. 13 พ.ค. 63 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะข้าราชการ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ (คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1705/2563 ลว. 13 พ.ค. 63)
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ 2694 ลว. 22 เม.ย. 63 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ หลักสูตร “Digital Transformation”
 • ทส 1601.4/2630 ลว. 17 เม.ย. 63 เรื่อง รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Digital Transformation”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/2592 ลว. 17 เม.ย. 63  เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ หลักสูตร “Basic English Grammar and Communication for Workshop level 1”
 • ด่วนที่สุด ทส 1601.4/ว 6691 ลว. 30 มี.ค. 63 เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (Incident Management Plan : IMP) เตรียมพร้อมรับสถานการณ์โรคติดเชื้ไวรัสโคโรนา2019 ของศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ทส 1601.4/1990 ลว.20 มี.ค. 63 เรื่อง รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Basic English Grammar and Communication for Workshop level 1”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 940 ลว. 13 ก.พ. 63 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร “ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 3112 ลว. 13 ก.พ. 63 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “Digital Transformation”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 504 ลว. 23 ม.ค. 63 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 464 ลว. 22 ม.ค. 63 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร “Digital Transformation”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 465 ลว. 22 ม.ค. 63 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 5
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 1165 ลว. 21 ม.ค. 63 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “Basic English Grammar and Communication for Workshop level 1”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/401 ลว. 20 ม.ค. 63 เรื่อง ขออนุมัติโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Basic English Grammar and Communication for Workshop level 1”
 • ทส 1601.4/91 ลว. 8 ม.ค. 63 เรื่อง รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 5
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 7841 ลว. 12 ธ.ค. 62 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร “Basic English Grammar and Communication for Workshop level 1”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 23283 ลว. 14 พ.ย. 62 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 23186 ลว. 12 พ.ย. 62 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 5
 • ทส 1601.4/ว 6997 ลว. 31 ต.ค. 62 เรื่อง ขอเชิญพิจารณาเสนอชื่อสตรีที่มีบทบาทและผลงานโดดเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 22671 ลว. 31 ต.ค. 62 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 5
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/6826 ลว. 28 ต.ค. 62 เรื่อง ขออนุมัติโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 5
 • ทส 1601.4/ว 6921 ลว. 29 ต.ค. 62 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์” รุ่นที่ 1
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 6922 ลว. 29 ต.ค. 62 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)” รุ่นที่ 3
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 6779 ลว. 22 ต.ค. 62 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 5
 • ทส 1601.4/ว 6763 ลว. 21 ต.ค. 62 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 หลักสูตร
 • ทส 1601.4/ว 21607 ลว. 18 ต.ค. 62 เรื่อง สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของกรมป่าไม้
 • ทส 1601.4/ว 6603 ลว. 11 ต.ค. 62 เรื่อง ขอส่งรายชื่อข้าราชการ และกำหนดการสัมภาษณ์หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62
 • ทส 1601.4/ว 6702 ลว. 18 ต.ค. 62 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR
 • ทส 1601.4/ว 6690 ลว. 18 ต.ค. 62 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11
 • ทส 1601.4/ว6488 ลว. 10 ต.ค. 62 เรื่อง การเพิ่มเติมทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปลับเปลี่ยนเป็นรัฐดิจิทัล
 • ทส 1601.4/ว6641 ลว. 16 ต.ค. 62 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน” รุ่นที่ 9
 • ด่วนที่ ที่ ทส 1601.4/ว 21129 ลว. 10 ต.ค. 62 เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/6489 ลว. 10 ต.ค. 62 เรื่อง ขออนุมัติแผนการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ทส 1601.4/ว 20005 ลว. 26 ก.ย. 62 เรื่อง ขอปรับปรุงแบบติดตามผลภายหลังการฝึกอบรม
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 6323 ลว. 1 ต.ค. 62 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโรงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 6078 ลว. 23 ก.ย. 62 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินการด้านการจัดการความรู้
 • ทส 1601.4/5940 ลว. 16 ก.ย. 62 เรื่อง รายงานผลโครงการ “กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 18901 ลว. 12 ก.ย. 62 เรื่อง การประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 5746 ลว. 9 ก.ย. 62 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้
 • ทส 1601.4/5548 ลว. 3 ก.ย. 62 เรื่อง รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลัง และระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 5547 ลว. 3 ก.ย. 62 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ หลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลัง และระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 5504 ลว. 30 ส.ค. 62 เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมงานโครงการ “กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ภายใต้หัวข้อ “KM Days 2019 รู้รอบด้าน งานป่าไม้”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 5479 ลว. 29 ส.ค. 62 เรื่อง รายงานการประชุมการจัดนิทรรศการแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 5349 ลว. 26 ส.ค. 62 เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมคณะทำงานพิจารณาผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/5164 ลว. 14 ส.ค. 62 เรื่อง การจัดนิทรรศการกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ทส 1601.4/4987 ลว. 8 ส.ค. 62 เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1
 • ทส 1601.4/ว 5059 ลว. 8 ส.ค. 62 เรื่อง การดำเนินการจัดการความรู้กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ทส 1601.4/ว 4947 ลว. 7 ส.ค. 62 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ “ผู้หญิงเก่ง 2563”
 • ทส 1601.4/ว 14734 ลว. 22 ก.ค. 62 เรื่อง ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลัง และระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย”
 • ทส 1601.4/4266 ลว. 4 ก.ค. 62 เรื่อง รายงานผลติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ 3
 • ทส 1601.4/ว 4220 ลว. 2 ก.ค. 62 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ หลักสูตร “การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1
 • ทส 1601.4/4167 ลว. 28 มิ.ย. 62 เรื่อง รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 3194 ลว. 22 พ.ค. 62 เรื่อง การดำเนินการจัดการความรู้กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ทส 1601.4/3062 ลว. 14 พ.ค. 62 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 3977 ลว. 24 มิ.ย. 62 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลัง และระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย”
 • ทส 1601.4/ว 7861 ลว. 11 เม.ย. 62 เรื่อง สรุปผลการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs Survey) ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 6263 ลว. 22 มี.ค. 62 เรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดการความรู้กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ทส 1601.4/1791 ลว. 20 มี.ค. 62 เรื่อง รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ 3
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/1474 ลว. 7 มี.ค. 62 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562
 • ทส 1601.4/969 ลว. 13 ก.พ. 62 เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส  1601.4/ว 5528 ลว. 21 ก.ย. 61 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 4533 ลว. 7 ส.ค. 61 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการชั้นสูง”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/3050 ลว. 24 พ.ค. 61 เรื่อง กาารจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “รุก / รับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐”
 • ด่วนที่สุด ทส 1601.4/ว 2312 ลว. 24 เม.ย. 61 เรื่อง การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 2194 ลว. 18 เม.ย. 61 เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ด่วนที่สุด ทส 1601.4/ว 1785 ลว. 27 มี.ค. 61 เรื่อง การส่งชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22
 • ด่วนที่สุด ทส 1601.4/ว 1325 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 7
 • ทส 1601.4/ว 1051 ลว. 21 ก.พ. 61 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3
 • ทส 1601.4/ว 1039 ลว. 18 ม.ค. 61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้
 • ทส 1601.4/ว 22045 ลว. 20 พ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ 2
 • ทส 1601.4/ 21945 ลว. 17 พ.ย. 60 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ทส 1601.4/ว 21356 ลว 10 พ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 3
 • ทส 1601.4/ 20687 ลว. 2 พ.ย. 60 เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ทส 1601.4/ ว 6244 ลว. 31 ต.ค. 60 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 3 และหลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ 2
 • ทส 1601.4/ว 6180 ลว. 30 ต.ค. 60 เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-Government Procurement : e-GP)”
 • ทส 1601.4/ว 6180 ลว. 30 ต.ค. 60 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม
 • ทส 1601.4/ว 6133 ลว. 30 ต.ค. 60 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ครั้งที่ 2/2560
 • ทส 1601.4/ว 5792 ลว. 6 ต.ค. 60  เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ Coal Mining and Utilization for Sustainable Development-International Conference (CM&USD 2017)
 • ทส 1601.4/18772 ลว. 29 ก.ย. 60 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ครั้งที่ 2/2560
 • ทส 1601.4/14144 ลว. 25 ก.ย. 57 เรื่อง ขอปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาในประเทศ
 • ทส 1601.4/ว 4216 ลว. 27 ก.ค. 60 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงาน”
 • ทส 1601.4/13135 ลว. 19 ก.ค. 60 เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
 • ทส 1601.4/11816 ลว. 30 มิ.ย. 60 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้
 • ทส 1601.4/ว3558 ลว. 26 มิ.ย. 60 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม
 • ทส 1601.4/10469 ลว. 9 มิ.ย. 60 เรื่อง รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ทส 1601.4/ว 3198 ลว. 8 มิ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ
 • ทส 1601.4/9661 ลว. 30 พ.ค. 60  เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
 • ทส 1601.4/ว 3011 ลว.30 พ.ค. 60  เรื่่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” 
 • ทส 1601.4/ว 2599 ลว. 8 พ.ค. 60  เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ทส 1601.4/ว 14315 ลว. 15 ก.ย. 59 เรื่อง ขอส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัคลากรกรมป่าไม้ (พ.ศ. 2559 – 2564)