บุคลากร

บุคลากรประจำส่วนฝึกอบรม

นายธิติกร  กิตตินันท์

ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม


ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวนรัชรา  ช่วงภักดี

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวกัลยกร กุลประชีพ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวฐานิกา โชติศิริพาณิชย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายนธี  คล้ายจันทร์

ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายณัฐดนัย  โพธิ์รังสกุล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและบริหารงานทั่วไป


ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

นางสาวทัศนีย์ น้ำแก้ว

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

นางสาวณัฐาพร  จริยะปัญญา

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวศุภากร  นิลเขียว

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาววรรนิสา บุตะเคียน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ตำแหน่ง

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

นางสาวกาญจนา เหมืองทอง

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวณัฐฌา  ปลูกปัญญาดี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

นางใจนาฏ อาจทนอง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ


ศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เพชรบุรี)

นายเทอดธรรม  จักรนารายณ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เพชรบุรี)ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น