แผนที่แสดงป่าสงวนแห่งชาติของสำนักฯ 4 (ตาก)


  • ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดตาก       

  • ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดสุโขทัย         

  • ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร