หนังสือเวียน เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560


11488201822แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
11488201822ขอส่งสำเนาหนังสือ
11488201822การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 ที่ดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11488201822ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี 2559
11488201822ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลางรายการ ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ
11488201822รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560
11488201822รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หัวใจของพระราชบัณญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน”
การจัดสัมมนาทางวิชากี่ เรื่อง “พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ณ มิถุนายน 60”
พระราชบัณญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
แจ้งตำแหน่งว่างของสำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน” รุ่นที่ 5
ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
การเปลี่ยนแปลงการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อสื่อสารในภาครัฐ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หัวใจของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน”
ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างสมถรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ”
การยืมตัวข้าราชการ และพนักงานของหน่วยงานในกำกับของรัฐ เพื่อช่วยดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปี 2560 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม – กันยายน 2560)
ผลการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2560
ขอเชิญมีส่วนร่วมจัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์”
ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สรุปผลการประชุมหารือแนวทางและทิศทางการดำเนินงานร่วมกับแอสแคปภายใต้กลไกคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
ขอส่งรายงานการประชุม
รายงานผลการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกรมป่าไม้ Zannual Report 2016)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการปั่นจักรยาน “กินลม ชมเล แลสวน…”
การส่งเสริมการปศุสัตว์และช่วยเหลือเกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ขอส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 แผนงานบูรณาการ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 270/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ และหารสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป.ย.ป.ทส.)
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560