หนังสือเวียน เดือน ธันวาคม 2561


หนังสือเวียน วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ
นำส่งประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแผนการลงทุน และแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อกับ กบข.

หนังสือเวียน วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

หนังสือเวียน วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมระดมทรัพยากรทางการศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม (ภาคปลาย) ฯ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตฯ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร The big Data Ecosystem #2
ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท
ย้ายที่ทำการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รายงานการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน
รายงานการศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
การดำเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

หนังสือเวียน วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Development Voluntary Code of Conduct on impacts for Forest & Timber Companies” ณ ประเทศมาเลเซีย
รายงานการฝึกอบรม “Community Forest Management for Livelihood and Community Forest Based Enterprise ” ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
รายงานการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Development Straegy of Timber Trade among the LMC Countries” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561
ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน 2561

หนังสือเวียน วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะฯ 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อฯ
ขอมอบหนังสือ
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
รายงานสรุปผลการดำเนินงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอส่งแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมป่าไม้
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2561

หนังสือเวียน วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ข้อเสนอ กรณีขอยกเว้นค่าตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กรมป่าไม้
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปรายงานการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการและขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร
แต่งตั้งข้าราชการ
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

หนังสือเวียน วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ขอสนับสนุนทุนการศึกษา มูลนิธิสมเพิ่ม กิตตินันท์
มอบหมายหน้าที่ ดำเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ระดับส่วน ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

หนังสือเวียน วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
การรับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ย่านอันตราย (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเทพา อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย ของจังหวัดสงขลา)
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 6 หลักสูตร เทคนิคการวิจัยด้านป่าไม้

หนังสือเวียน วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การแจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปี
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนมูลนิธิ มหิธร
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ และสดับพระธรรมเทศนางานเทศมหาชาติ

หนังสือเวียน วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานครบรอบ ๘๐ ปีโรงเรียนช่างไม้