หนังสือเวียน เดือน กันยายน 2561


หนังสือเวียน วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้ววิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมณตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่
บัญชีนวัตกรรมไทย
APFNet Workshop on Forestry and Rural Livelihood Development
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

หนังสือเวียน วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซี่ยน รุ่นที่ 7
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ขอเชิญชวนทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561
ขอเชิญเข้าร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนการจัดทำโครงการค่ากล้าไม้ในเมืองครั้งที่ 16
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จัดหาดี เพือไม่ให้มีอุทธรณ์

หนังสือเวียน วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
ขอส่งสำเนาหนังสือ
การแต่งตั้งข้าราชการ

หนังสือเวียน วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ
เผยแพร่รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตาก
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการเงินการคลังและการบัญชี
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของกรมป่าไม้
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)
รายงานการประชุมคณะทำงานเรงรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561

หนังสือเวียน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 

ยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานราชการ 
แจ้งผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ประจำปี 2561
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาระหว่างรัฐและเอกชน
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การเตรียมความพร้อมด้านการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้
การดำเนินกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลง
การดำเนินกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลง

หนังสือเวียน วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจพฤติกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาของคนไทย แบบ Online
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 17
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2561
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยในการถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกันยายน 2561
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระราชทานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซี่ยน
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน