หนังสือเวียน เดือนมกราคม พ.ศ. 2561


หนังสือเวียน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ11488201822
ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)11488201822
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ11488201822
ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ11488201822
ขอส่งสำเนาหนังสือ11488201822
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่11488201822

หนังสือเวียน วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

ข้อสั่งการของนายกรัฐมณตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช11488201822

หนังสือเวียน วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญของรางวัล เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 256111488201822
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเร่งรัด “เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสุูองค์การภาครัฐแบบดิจิทัล”11488201822
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม11488201822
ขอเชิญสมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัล สาขาบริการภาครัฐ” ประจำปี พ.ศ. 256111488201822
ขอรับการสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 5911488201822
ขอรับบริจาครถตู้รถกะบะที่เลิกใช้งานแล้ว11488201822
ประกาศรรับสมัครบุคคลเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย11488201822
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติฯ11488201822
แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี11488201822
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 256111488201822
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254011488201822

หนังสือเวียน วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

นำส่งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแผนการลงทุน พ.ศ. 2560

หนังสือเวียน วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐรายงานกรอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของหน่วยงานของรัฐและตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง ความต้องการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle, EV) ในหน่วยงานของรัฐ
ขอเชิญข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement – CPP)
ขอประชาสัมพันธ์จุลสาร “ก.พ.ค. News” และรายงานประจำปี 2558 และ 2559

หนังสือเวียน วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-merket) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Biding : e-bidding) และวิธีสอบราคา
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ข้อ 22
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ยกเลิกข้อสั่งการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

หนังสือเวียน วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
สรุปสาระสำคัญการประชุมมอบนโยบายการทำงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแนวทางยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2561-2564)
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่่ 35 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559-31 สิงหาคม 2560)
ค่าไฟค้างชำระ

หนังสือเวียน วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดกรมป่าไม้
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต MAE รุ่นที่ 23 และ MAB รุ่นที่17
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ขอความอนุเคราะห์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ

หนังสือเวียน วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

แจ้งแนวทางการคัดเลือกบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจถือหุ้นในสัดส่วนที่มีอำนาจในการควบคุมจัดการเพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการอาเซียนโปแตซ (ประเทศไทย)
แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการประชุม The Second Technical Meeting for the Asian Forest Cooperating Organization (AFoCO)
ข้อสั่งการรัฐมณตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ภาคกลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ความเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ประสบ ของที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ปี 2559

หนังสือเวียนวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

ระเบียบการเงินการคลังและการบัญชี
บัญชีนวัตกรรมไทย
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หนังสือเวียน วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ระดับการประเมินและร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ (ยกเว้นระดับเชี่ยวชาญ) และประเภททั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2560
แจ้งรายชื่อฐานข้อมูลเอกสารราชการที่ต้องใช้การบริการบริการประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2561
แต่งตั้งที่ปรึกษากรมป่าไม้