หนังสือเวียนเดือน มิถุนายน 2561


หนังสือเวียน วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ประชาสัมพันธ์การรับทุนการฝึกอบรมประจำปี 2561 ของ State Academy of Forestry Administration แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรีทีกำกับดูแล และวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสำนักงานรับบาลอิเล็กทรนิกส์ (องค์การมหาชน)
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง องค์การภาครัฐและชุมชนต้นแบบดานการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum 2018
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอขอบคุณ
การสมัครเข่ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8
ขอรับการสนับสนุนข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการส่วนปลูกป่าเอกชน
ขอส่งสำเนาหนังสือ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรรุกขกรขั้นสูง รุ่นที่ 1-2
ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

หนังสือเวียน วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้ที่ราชพัสดุ

หนังสือเวียน วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาตรี ด้านรัฐประศาสนศาตร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีพุทธศักราช 2561
กำหนดเลขที่ออกของกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่ม ป.ย.ป. ทส.)
กำหนดเลขที่ออกของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

หนังสือเวียน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เลื่อนข้าราชการ
ย้ายข้าราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเลือกบุคคล (ว10/2548)
รายงานสรุปผลการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแกประชาชน ประจำปี 2561
รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2560
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561
นำส่งวารสาร ศปทส.ตร

หนังสือเวียน วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขอเชิญชวนรับชมรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT ๒HD)
ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุดประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2561
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรของสำนักบริหารกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำรวจความต้องการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วมโครงการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ
ขออนุโมทนาขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของค่ายกิจกรรมจิตอาสา มจร.ตาก ปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 2
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมในหัวข้อ Data Analytics and Big Data เพื่อนำไปประยุกต์ใช้
ขอเรียนเชิญเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
ขอเชิญข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมือใหม่
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตรในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครงชั้นต้น

หนังสือเวียน วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สรุปการสั่งการในการประชุม ครม.ครั้งที่ 22/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการปฏบัติราชการจองคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลกรภาครัฐ
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2561
กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เรื่องที่ 2 การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยมิชอบ

หนังสือเวียน วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1 เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมป่าไม้ ประจำปีงยประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือเวียน วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การแต่งการเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน

หนังสือเวียน วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รุก รับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
การสำรองจ่ายเงินค่าตรวจรักษาพยาบาล
ขอขอบคุณ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเชียน ครั้งที่ 1
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาดชาดไทย
ขอรับการสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน
ขอเรียนเชิญสมัคร บัตร Krungthai Travel Card
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษย์ชนของประเทศไทย ประจำปี 2559
สรุปรายงานการประชุมหารือเพื่อปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน