หนังสือเวียนเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


หนังสือเวียนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การจัดงานสักดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
การจัดสรรทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและหรือต่างประเทศ ประจำปี 2561
การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการรภาครัฐ
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง ยุทธศาสตร์ส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ ขับเคลื่อนอย่างไรให้ถึงเป้า
แจ้งการเปิดให้บริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

หนังสือเวียนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง International Workshop for The “next” Biobank and Bioresource Standards
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำ พ.ศ. 2561
สิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน และข้าราชการ ในการจองซื้อ คอนโด
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมัย สีโท นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ถึงแก่กรรม

หนังสือเวียนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการฉลองกรุงธนบุรี 250 ปี
ขอขอบคุณ
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อทำปัญหาพิเศษ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนังาน” รุ่นที่ 4

หนังสือเวียนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

ขอจัดส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตร เสริมสร้างทักษะ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้ระเบียบดารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับภารกิจด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ

หนังสือเวียนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
บัญชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับรายงานสถานการณ์ภัยประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน 2 ราย เรื่อง กรรมการผุ้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 ราย และเรื่อง กรรมการผู้ช่วยรัฐมณตรีลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 7 ราย
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ” รุ่นที่ 10
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญโท ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดเลขที่หนังสืิอออกของสำนักรับรองการป่าไม้
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 1
หนังสือเวียนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการประชุมและการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี
การติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมในพื้นที่ภาคต่างๆ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
การจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562
คำสั่งนายกรัฐมนตรี (การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี)

หนังสือเวียนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ
ขยายระยะเวลาในการกรอกข้อมูล และรวบรวมข้อมูลครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราชการและสถานที่ที่มีจุดบริการให้แก่ประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
มาตรการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ขอแจ้งปิดเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เชิญเข้าร่วม โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน พร้อมส่งผลงานเข้ารับรางวัล”นักบริหารดีเด่นแห่งปี Executive of the year 2018″
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 3 ราย
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หนังสือเวียนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุดประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่ายสื่อสมัยใหม่
ขอเชิญฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณืในการบำบัดรักษาโรค

หนังสือเวียนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าวัดปฏิบัตธรรมในวันธรรมสวนะ(วันพระ)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 หลักสูตร
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพขวัญและทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการ 11 THAICID NATIOAL SYMPOSIUM
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่อง ของขวัญปีใหม่ สำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือเวียนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ขอส่งสำเนาหนังสือ
รายงานการเข้าร่วมประชุม “จากงานวิจัยสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปธรรมาภิบาลการป่าไม้ไทย”
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
รายงานผลการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิรูปกรมป่าไม้ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ

หนังสือเวียนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ราย
การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ สำนักรับรองการป่าไม้
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม “กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 3

หนังสือเวียนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายงานผลการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอส่งสำเนาหนังสือ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

หนังสือเวียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการเงินการคลังและการบัญชี
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ร้านอาหารคณะวนศาสตร์ อินเดียบาร์ ประจำปีการศึกษา 2560