หนังสือเวียนเดือน กรกฎาคม 2559


ขอส่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช…พร้อมเอกสารประกอบ
ผลการสำรวจความาคิดเห็นฯ ต่อรายการ คืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผู้พันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555-2558
วีดีทัศน์บรรยายสรุปจังหวัดตาก1
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน ข้อสั่งการในรายการ คืนความสุข ให้คนในชาติ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
หัวหน้าส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักเลขาธิการอาเซียนคนใหม่ คือ นายสาโรช ศรีใส
ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศในงานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
ขอนำาส่งแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)
แนวทางในการนำเสนอวิดิทัศน์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
การสนับสนุนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
ประชาสัมพันธ์การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพรปรมินทร
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรือง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2559
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ขอส่งเอกสารเผยแพร่สรุปภาพรวมลักษณะสำคัญขององค์การกรมป่าไม้ (เพิ่มเติม)
ประกาศให้แหล่งซากไม้กลายเป็นหินอำเภอบ้านตาก จังหวัดตากเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคเงินสมทบทุนกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมการกุศลเพื่อ เด็กกำพร้า คนชรา ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์
เหรียณกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช
การประชาสัมพันธ์ โครงการ คนดีศรีสหกรณ์
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารเชิงยุทธสาสตร์ภาครัฐ รุ่นที่ 2/2559
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมนาทางวิชาการ โครงการ eGovernment Forum 2016
ขอเชิญส่งข้าราชการ พนักงานเข้าร่วมโครงการคุณภาพชีวิต
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)
การให้กูเงิน”โครงการบ้าน ธอส-กบข เพื่อที่อยู่อาศัยข้ราชการ ครั้งที่ 12
ซ้อมความเข้าใจการส่งใบสำคัญคู่จ่ายไตรมาสที่ 1-2 เบิกจ่าย
ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุด ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2559
ขอส่งสำเนาหนังสือ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ นิติกร เจ้าหน้าที่เครื่องคอมฯ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักป้องกันฯ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักวิจัยฯ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักสงเสริม
ประกาศราชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักที่ดินป่าไม้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักบริหารกลาง
บัญชีรายชื่อผู้ป่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักการอนุญาต
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมฝนหลวง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการะดับนานาชาติ
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ