หนังสือเวียนเดือนมีนาคม 2560


newขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
newขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
newประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำ ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการ
newการจัดหน่วยงานภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักบริหารกลาง  กรมป่าไม้
newการศึกษาเขตพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ
newบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
newรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
newหนังสือที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการเงินการคลังและการบัญชี
การเบิกจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเปลี่ยนแปลงวัดที่จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีของกรมทรัพยากรธรณี
ประชาสัมพันธ์โครงการ “กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพฯ”
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รหัสงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมป่าไม้
รายงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ขอนำส่งวารสารผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) กรมป่าไม้ 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ขออนุญาติใช้สถานที่และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของหน่วยงานในสังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน เพื่อคัดเลือกอนุกรรม การใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอเชิญเข่าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “กฎหมายระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3”
ขอแก้ไขโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การเสวนา
ขอขอบคุณ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
กำหนดเลขที่หนังสือออกของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
ขอเชิญรวมงสนมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี (Set in the City 2017)
ผลการคัดเลือกโครงการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2559
ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 4
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8
ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
รายงานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่งศักยภาพผลิตภัณฑ์ไม้ขนาดเล็กและของป่า”
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมิณผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
แจ้งที่ตั้งสำนักงาน กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง “ธรรมาภิบาลป่าไม้เพื่อเศรษฐกิจไทย”
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
กำหนดรหัสเลขที่หนังสือออกของสำนักงบประมาณ
การดำเนินการตามตัวชีวัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำเดือนธันวาคม 2559
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร “ความรู้เกี่ยว กับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร งานพัสดุภาครัฐและวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์”
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือกฎหมาย ระเบียบ
ขอส่งสำเนาหนังสือ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ