ศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร


โครงสร้างผู้บริหารศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร

เส้นทางจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) – ศูนย์ป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชร (Google Maps)

เส้นทางจากศูนย์ป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชร – ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุโขทัย (Google Maps)