พรบ.อำนวยการความสะดวกฯ


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
มาตรา 7  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 7 (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด —- ไม่มีข้อมูล —

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

มาตรา ๙(๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558 (เกี่ยวข้องกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก))

1.การขอและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

2.การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อทำเหมืองแร่ (ส่วนภูมิภาค)

3.การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (ส่วนภูมิภาค)

4.การขึ้นทะเบียนตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้

5.การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

7.การยกเลิกตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้

8.การรับแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

9.การรับลงทะเบียนหนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

10.การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ ย้ายสถานที่ตั้ง โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในส่วนภูมิภาค

11.การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล ตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนภูมิภาค

12.การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในส่วนภูมิภาค

13.การอนุญาตทำการแปรรูปไม้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ในส่วนภูมิภาค

14.การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

15.การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

16.การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (กรณียื่นคำขอที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัด)

17.การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กรณียื่นคำขอที่สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้

18.การออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  (กรณียื่นคำขอที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา  หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัด)

19.การออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  กรณียื่นคำขอที่สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้

20.การโอนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

21.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548 (ตามมาตรา 17) (ส่วนภูมิภาค)

22.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548 (ตามมาตรา 16) (ส่วนภูมิภาค)

23.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548 (ตามมาตรา 20) (ส่วนภูมิภาค)

reply-00000028374

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558 (เกี่ยวข้องกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ท้องที่จังหวัดตาก)

1.การออกใบอนุญาตให้นำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วกว่า 5 ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด (ท้องที่จังหวัดอื่นๆ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

2.การขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัดตาก

3.การขออนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง ในท้องที่จังหวัดตาก

4.การขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวในท้องที่จังหวัดตาก

5.การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในท้องที่จังหวัดตาก

6.การขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัดตาก

7.การขออนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัดตาก

8.การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในท้องที่จังหวัดตาก

9. การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ)โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้า และการแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่เพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร ในส่วนภูมิภาค

10.การขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ในส่วนภูมิภาค

11.การอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ในส่วนภูมิภาค

12.การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในส่วนภูมิภาค

13.การรับโอน การแก้ไขอาณาเขตและสาระสำคัญในการอนุญาต ในส่วนภูมิภาค

14.การอนุญาตให้ประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป หนังสือกำกับไม้ยางพาราแปรรูป และหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอืื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ในส่วนภูมภาค

15.การอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

16.การอนุญาตทำไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

17.การอนุญาตทำไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

18.การอนุญาตค้าหรือมีไว้ครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม

19.การขออนุญาตเพื่อเข้าไป หรือผ่าน หรือใช้ทาง และการนำ หรือปล่อยสัตว์เลี้ยง เข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา 18)

20.การขอและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

21.การขึ้นทะเบียนตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้

22.การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

23.การยกเลิกตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้

24.การรับแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

25.การรับลงทะเบียนหนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

26.การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

27.การโอนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า